چگونه کودکم را از شیر بگیرم؟(بخش اول)

تداوم تغذیه با شیرمادر تا پایان دو سالگی توصیه می شود. توصیه قرآن کریم دو سال است اما بیش از دو سال نیز منع نشده است.

تصمیم در مورد از شیر گرفتن بستگی به شرایط جسمی روانی مادر، کودك و ویژگی های خانواده دارد.

بهترین روش از شیر گرفتن، تدریجی است که همراه با عشق و علاقه و در طی چند ماه اتفاق افتد.

بعد از دو سال کامل که کودك از شیر مادر بهره مند شده و ۵ وعده در روز غذا می خورد (۳ وعده غذای اصلی و ۲ میان وعده) و مایعات را هم با لیوان می نوشد، می توان ۱ الی ۲ وعده شیر پاستوریزه یا آب میوه را جایگزین شیر مادر نمود که باید با لیوان یا فنجان به شیرخوار داده شود.