چگونه کودکم را از شیر بگیرم؟(بخش دوم)

بهترین روش از شیر گرفتن، تدریجی است که همراه با عشق و علاقه و در طی چند ماه اتفاق افتد.

هر ۲ الی ۳ روز یک بار، نباید بیش از یک وعده شیردهی را حذف کنید. در این زمان خودتان پیشنهاد شیر دادن نکنید.

اگر زمانی هم کودك تمایل به شیر خوردن داشت از او دریغ ننماید، به ویژه هنگام بیماری کودك که فقط اشتها به خوردن شیر دارد و غذای دیگری را تحمل نمی کند.

⛔️ از شیر گرفتن نباید در زمان بیماری و استرس باشد.

در این روش چون از شیر گرفتن آرام آرام است مشکلات عصبی روانی و تغییرات هورمونی مادر که در یکباره از شیر گرفتن اتفاق می افتد به وجود نمی آید و کودك نیز دچار ضربه روانی نمی شود.

به این ترتیب کودك کم کم علاقه به شیر خوردن را از دست می دهد و ممکن است خودش یک باره آن را کنار بگذارد.